Doktorantura

Алишер  Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университетида таянч докторантурага 2018 йил учун ҳужжат топширган талабгорлар сони тўғрисида маълумот

Ихтисослик шифри

Ихтисослик

 номи

Ажратилган квоталар сони

Келиб тушган аризалар сони

Таянч докторантура

10.00.01

Ўзбек тили

4 та

9 та

10.00.02

Ўзбек адабиёти

4 та

7 та

Мақсадли

10.00.02

Ўзбек адабиёти

1 та

1 та

10.00.06

Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

1 та

1 та

Жами:

18 та

 

 

 

Алишер  Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университетида докторантура ва таянч докторантурага 2018 йил учун ҳужжат топширган талабгорлар тўғрисида умумий маълумот

 

Ихтисослик шифри

Ихтисослик

номи

Талабгорнинг

Ф.И.Ш.

Илмий нашрлар сони

 

мақола

тезис

Таянч докторантура

10.00.02

Ўзбек адабиёти

Сувонов Завқиддин Норқулович

4

2

10.00.02

Ўзбек адабиёти

Иззатиллаев Парвиз Иноятиллаевич

2

1

10.00.02

Ўзбек адабиёти

Махмудов Умидулло Акмалиддин ўғли

3

1

10.00.02

Ўзбек адабиёти

Хасанова Лайло Фирдавсиевна

4

2

10.00.02

Ўзбек адабиёти

Убайдуллаев Шохрух Хумоюн ўғли

2

1

10.00.02

Ўзбек адабиёти

Искандаров Файзулло Машрабович

2

2

10.00.02

Ўзбек адабиёти

Абдулҳакимова Ойбарчин Нурбой қизи

7

8

10.00.01

Ўзбек тили

Абдулхаирова Фируза Инваровна

8

12

10.00.01

Ўзбек тили

Худойбедиева Севара Хамзаевна

3

2

10.00.01

Ўзбек тили

Хомидова Маҳфузахон Фарҳоджон қизи

8

5

10.00.01

Ўзбек тили

Қулбулов Шерқўзи Тоштемирович

2

1

10.00.01

Ўзбек тили

Аҳмедов Ботиржон Равшанович

6

6

10.00.01

Ўзбек тили

Хусанова Мақсуда Нишоновна

2

2

10.00.01

Ўзбек тили

Шамсиева Манзура Бабабековна

10

3

10.00.01

Ўзбек тили

Дедахонова Муаззам  Алтмишбаевна

5

2

10.00.01

Ўзбек тили

Барлибоева Ситора Комилжон қизи

4

2

Мақсадли

10.00.02

Ўзбек адабиёти

Махаммадиева Юлдуз Яшнаровна

2

2

10.00.06

Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

Муҳаммадиева Дилафруз Ахтамовна

1

2

 

 1. Таянч докторантурага танлов ҳақида маълумот “Ўзбекистон адабиёти ва санъати” газетасининг  2017 йил 22 сентябрдаги 39- сонида эълон қилинди.

2. Таянч докторантурага 2017 йилнинг 6 ноябрь куни мутахассислик фанларидан,  7 ноябрда чет тиллари (инглиз, немис)дан  кириш имтиҳонлари   ўтказилади.

 

Таянч докторантура кириш учун дастурларни қуйдаги ҳаволалардан юклаб олишингиз мумкин:

Таянч докторантурага кириш учун инглиз ва немис тили фанидан имтиҳон топширувчилар учун дастур

10.00.01 – Ўзбек тили ихтисослиги бўйича таянч докторантурага кириш имтиҳони дастури

10.00.06 –Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик ихтисослиги бўйича таянч докторантурага кириш имтиҳони дастури

10.00.02 –Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича таянч докторантурага  кириш имтиҳони дастури

 

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.19.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинардан ўтган тадқиқотчилар ва уларнинг мавзулари рўйхати

 

т/р

Тадқиқотчи ФИШ

Илмий тадқиқот мавзуси

Шифри

Илмий семинардан ўтган вақти

1.

Жуманазарова Гулжаҳон Умурзоқовна

Фозил Йўлдош ўғли достонлари тилининг лингвопоэтикаси” (лексик-семантик, лингвостилистик, ва лингвостатистик таҳлили)

10.00.01– Ўзбек тили ихтисослиги бўйича докторлик (DSc) диссертацияси

2017 йил 7 июль

2.

Анданиёзова Дилрабо Рўзиқуловна

Бадиий матнда ономастик бирликлар лингвопоэтикаси

10.00.01– Ўзбек тили ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси

2017 йил 7 июль

3.

Пардаев Азамат Баҳронович

Ўзбек тилида ёрдамчи сўз туркумларининг лисоний тизимдаги ўрни ва лингвопрагматик таҳлили

10.00.01– Ўзбек тили ихтисослиги бўйича докторлик (DSc) диссертацияси

2017 йил 22 август

4.

Норбаева Хўжаева Хуршида Шариповна

Ўзбек тилида жараён англатувчи терминларнинг лингвистик хусусиятлари

10.00.01– Ўзбек тили ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси

2017 йил 22 август

5.

Абдувалиева Дилноза Акрамовна

Алишер Навоий тарихий асарлари лексикаси

10.00.01– Ўзбек тили ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси

2017 йил 22 август

6.

Жабборов Хўжамурод

“Ўзбек тилининг деҳқончилик лексикаси”

10.00.01– Ўзбек тили ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси

2017 йил 15 сентябрь

7.

Йўлдошева Халида Қўзиевна

“Ўзбек тарихий романларида нутқнинг социал хосланиши”

10.00.01– Ўзбек тили ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси

2017 йил 15 сентябрь

8.

Норбаева Шукуржон Ҳайитбаевна

Хоразм шеваларидаги кийим-кечак номларининг структур-семантик тадқиқи

10.00.01– Ўзбек тили ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси

2017 йил 16 октябрь

9.

Тоирова Гули Ибрагимовна

Ўзбек нутқий мулоқотида системавийлик ва информативлик

10.00.01– Ўзбек тили ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси

2017 йил 16 октябрь

10.

Тошева Дилдора

Абдумаликовна

“Зооним компонентли мақолларнинг лингвокультурологик хусусиятлари”

10.00.11– Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикаси ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси

2017 йил 16 октябрь

 

Ilmiy kengash

 

Vazirlik tasarrufidagi oliy ta'lim muassasalari rektorlari va ilmiy-tadqiqot muassasalari direktorlariga 

 

Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университетида таҳсил олаётган таянч докторант ва докторантларнинг ихтисосликлар бўйича тақсимоти, мавзулари ва илмий раҳбарлари (илмий маслаҳатчилари) ҳақида маълумот

Т/р

Ф.И.Ш

Ихтисослик шифри

Ихтисослик номи

Мавзуси

Илмий раҳбар ёки консультантнинг Ф.И.Ш ва илмий даражаси

Шу жумладан:

1-босқич

2-босқич

3-босқич

Таянч докторантлар (PhD)

 1.  

Садинова Нигина Сафаровна

10.00.01

Ўзбек тили

Бадиий матнларда контрстнинг лингвопрогматик хусусиятлари (Анвар Обиджон, Усмон Азим, Аъзам Ўктам асарлари мисолида)

Маҳмудов Низомиддин Мамадалиевич,

ф.ф.д., проф.

1

 

 

 1.  

Исмоилов Илёс Абдукаюмович

10.00.02

Ўзбек адабиёти

Алишер Навоий “Садди Искандарий” достонининг қиёсий таҳлили

 

 

Сирожиддинов Шухрат Самариддинович,

ф.ф.д., проф.

1

 

 

 1.  

Буматова Аида Мергановна

10.00.06

Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

Шарқ лирик жанрларининг инглизча таржималарида формал, семантик ва поэтик уйғунлик (ғазал ва рубоий таржималари мисолида)

 

Сирожиддинов Шухрат Самариддинович,

ф.ф.д., проф.

1

 

 

 1.  

Да Джен Шин (Da Zhenxin)

10.00.01

Ўзбек тили

Ўзбекча – хитойча мақол ва маталларнинг лисоний тадқиқи

 

Муҳамедова Саодат Худойбердиевна,

ф.ф.д.

1

 

 

 1.  

Сирожиддинов Шохрух Шухратович

10.00.06

Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

 

Ўзбек тилидаг

и лексик-фразеологик ўзлашмаларнинг семантик ва этимологик хусусиятлари (тарихий-қиёсий таҳлил)

 

Маҳмудов Низомиддин Мамадалиевич,

ф.ф.д., проф.

 

 

2

 

 1.  

Холмурадова Муштарий Фахрутдин қизи

10.00.05

 

Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти

“Қутадғу билиг” лексикаси

 

Дадабоев Ҳамидулла Арипович, ф.ф.д., проф.

 

2

 

 1.  

Ҳамраев Комил Ўлмасович

10.00.07

Адабиёт назарияси

Ҳозирги ўзбек ҳикоясида композиция поэтикаси

 

Каримов Баҳодир Нурметович, ф.ф.д.

 

2

 

 1.  

Оқбўтаев Ботир Хайдарович

10.00.02

Ўзбек адабиёти

“Ҳайратул -аброр” достони ҳикоятларининг бадиий қурилиши ва семантик вазифаси

 

Жабборов Нурбой Абдулҳакимович,

ф.ф.д., проф.

 

 

2

 

 1.  

Бурхонова Феруза Абдураззақовна

10.00.02

Ўзбек адабиёти

 

Муаллиф эстетик қарашлари ва бадиий ижод параллеллизми (Н.Эшонқул, У.Ҳамдам ижоди мисолида)

 

Қахрамонов Қурдош Ялгашевич, ф.ф.д.

 

2

 

 1.  

Тошева Дилдора Абдумаликовна

10.00.11

Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикаси

Зооним компонентли мақолларнинг лингвокультурологик хусусиятлари

 

Холмонова Зулхумор Турдимовна,

ф.ф.д., проф.

Илмий семинардан ўтган

3

 1.  

Қодирова Барно Раимовна

10.00.06

Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

Белги билдирувчи лексемаларнинг лингвокультурологик хусусиятлари (рус ва ўзбек бадиий матнлари мисолида)

Холмонова Зулхумор Турдимовна,

ф.ф.д., проф.

 

 

3

 1.  

Тоирова Гули Ибрагимовна

10.00.01

Ўзбек тили

Ўзбек нутқий мулоқотида системавийлик ва информативлик

Менглиев Бахтиёр,

ф.ф.д., проф.

Ҳимояга чиқди

3

 1.  

Жўрақўзиев Нодирбек Имомқўзиевич

10.00.02

 

Ўзбек адабиёти

Қадимги туркий ёзма ёдгорликлар ва туркий фольклорда космогоник мифология

Рахмонов Насимхон Асқарович

ф.ф.д., проф.

Кафедра муҳокамасидан ўтган

3

 1.  

Абдурахмонова Нилуфар Зайнобиддин қизи

10.00.011

 

Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикаси

Инглизча матнларни ўзбек тилига таржима қилиш дастурининг лингвистик таъминоти (содда гаплар мисолида)

Дадабоев Ҳамидулла Арипович, ф.ф.д., проф.

Кафедра муҳокамасидан ўтган

3

 1.  

Қурбонов Абдулҳамид Абдикаюмович

10.00.02

Ўзбек адабиёти

Алишер Навоийнинг “Фарҳод ва Ширин” достони сарлаҳалари бадиияти

Ҳомидов Ҳамиджон,

ф.ф.д., проф.

Ҳимояга чиқди

3

 1.  

Исаева Марҳабо Нурмановна

10.00.011

Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикаси

Нутқнинг гендер хусусиятлари (бадиий матн асосида)

 

Дадабоев Ҳамидулла Арипович, ф.ф.д., проф.

 

 

3

Докторантлар (DSc)

 1.  

Қурбонова Мунаввара Абдужаббаровна

10.00.01

Ўзбек тили

Ўзбек болалар нутқининг прагматик хусусиятлари

Лутфуллаева Дурдона Эсановна,

ф.ф.д., проф.

 

 

3

 1.  

Ашурова Гулбаҳор Нуруллаевна

10.00.01

Ўзбек адабиёти

Мустақиллик даври ўзбек адабиётида Алишер Навоий образи талқини

Ҳомидов Ҳамиджон,

Ф.ф.д., проф.

 

 

3

 

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.19.01 рақамли Илмий кенгашда ҳимоя қилган тадқиқотчилар рўйхати

 

Т/р

Тадқиқотчи Ф.И.Ш.

Илмий тадқиқот мавзуси

Шифри

Кенгашда ҳимоя қилганлар

 1.  

Жуманазарова Гулжаҳон Умурзоқовна

Фозил Йўлдош ўғли достонлари тилининг лингвопоэтикаси” (лексик-семантик, лингвостилистик, ва лингвостатистик таҳлили)

10.00.01 Ўзбек тили ихтисослиги бўйича докторлик (DSc) диссертацияси

2017 йил 27 июль

 1.  

Анданиёзова Дилрабо Рўзиқуловна

Бадиий матнда ономастик бирликлар лингвопоэтикаси

10.00.01 Ўзбек тили ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси

2017 йил 27 июль

 1.  

Пардаев Азамат Баҳронович

Ўзбек тилида ёрдамчи сўз туркумларининг лисоний тизимдаги ўрни ва лингвопрагматик таҳлили

10.00.01 Ўзбек тили ихтисослиги бўйича докторлик (DSc) диссертацияси

2017 йил 31 октябрь

 1.  

Норхўжаева Хуршида Шариповна

Ўзбек тилида жараён англатувчи терминларнинг лингвистик хусусиятлари

10.00.01 Ўзбек тили ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси

2017 йил 31 октябрь

 

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.19.01 рақамли Илмий кенгашида ҳимояси режалаштирилган тадқиқотчилар ҳақида маълумот 

 

 

Т/р

 

 

Тадқиқотчи Ф.И.Ш.

 

 

Илмий тадқиқот мавзуси

 

 

Шифри

Илмий кенгашда ҳимоя ўтказиладиган вақти

 1.  

Тоирова Гули Ибрагимовна

Ўзбек нутқий мулоқотида системавийлик ва информативлик

10.00.01 Ўзбек тили ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси

2017 йил 28 ноябрь

 1.  

Абдувалиева Дилноза Акрамовна

Алишер Навоий тарихий асарлари лексикаси

10.00.01 Ўзбек тили ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси

2017 йил 28 ноябрь

 1.  

Жабборов Хўжамурод

Ўзбек тилининг деҳқончилик лексикаси”

10.00.01 Ўзбек тили ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси

2017 йил 29 ноябрь

 1.  

Йўлдошева Халида Қўзиевна

Ўзбек тарихий романларида нутқнинг социал хосланиши”

10.00.01 Ўзбек тили ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси

2017 йил 29 ноябрь