Устоз-шогирд мактаби

 

Докторант

Ф.И.Ш.

Докторант мавзуси

Илмий раҳбар ФИШ ёки илмий маслаҳатчи

Садинова

Нигина

Сафаровна

Бадиий матнларда контрастнинг лингвопрагматик хусусиятлари (Анвар Обиджон, Усмон Азим, Аъзам Ўктам асарлари мисолида)

Маҳмудов Низомиддин Мамадалиевич,          ф.ф.д., проф

Исмоилов

 Илёс

 Абдукаюмович

Алишер Навоий “Садди Искандарий” достонининг қиёсий таҳлили

Сирожиддинов Шухрат Самариддинович,         ф.ф.д., проф.

Буматова

Аида

Мергановна

Шарқ лирик жанрларининг инглизча таржималарида формал, семантик ва поэтик уйғунлик (ғазал ва рубоий таржималари мисолида)

Сирожиддинов Шухрат Самариддинович, ф.ф.д., проф.

Да Джен Шин

(Da Zhenxin)

Ўзбекча – хитойча мақол ва  маталлар-нинг лисоний тадқиқи

Муҳамедова Саодат Худойбердиевна,ф.ф.д.

Сирожиддинов

Шохрух

Шухратович

Ўзбек тилидаг
и лексик-фразеологик ўзлашмаларнинг семантик ва этимологик хусусиятлари (тарихий-қиёсий таҳлил)

Маҳмудов Низомиддин Мамадалиевич,
ф.ф.д., проф.

Холмурадова

Муштарий

Фахрутдин қизи

“Қутадғу билиг” лексикаси тадқиқи

Дадабоев Ҳамидулла Арипович, ф.ф.д., проф.

Ҳамраев

 Комил

Ўлмасович

Ҳозирги ўзбек ҳикояcида композиция поэтикаси

Каримов Баҳодир Нурметович,  ф.ф.д.

Оқбўтаев

Ботир

Хайдарович

“Ҳайратул -аброр”  достони ҳикоятларининг бадиий қурилиши ва семантик вазифаси

Нурбой Жабборов, ф.ф.д., проф.

Бурхонова

 Феруза

Абдураззақовна

Муаллиф адабий эстетик қарашлари ва ижодий параллелизм (У.Ҳамдам, Н.Эшонқулов ижоди мисолида)

Қахрамонов Қурдош Ялгашевич, ф.ф.д.

Абжалова

 Манзура

 Абдурашетовна

Ўзбек тилидаги матнларни автоматик тарзда таҳрир қилиш дастурининг лингвистик модулларини яратиш (илмий ва расмий услубдаги матнлар таҳрири учун)

Дадабоев Ҳамидулла Арипович, ф.ф.д., проф.

Алламбергенов

 Ҳамза

 Камалович

Қадимги туркий адабиётда ғайритабиий тимсоллар тараққиёти

Рахмонов Насимхон Асқарович, ф.ф.д., проф

Инагамова

 Дилдора

 Абдурашидовна

ХХ аср ўзбек хамсашунослиги ва унинг тараққиёт тамойиллари

Болтабоев Ҳамидулла ф.ф.д., проф.

Исмоилова Мухайё Казакбаевна

Истиқлол даври насрида аҳлоқий-маънавий эврилишлар тасвири (Абдуқаюм Юлдошев ижоди мисолида)

п.ф.д., проф. Долимов Улуғбек

Сайдаҳмедова Одинахон Иброхимжон қизи

Ўзбек тилини чет тили сифатида ўрганувчиларда матн мазмуний перципциясининг психолингвистик тадқиқи

ф.ф.н. Азимова Ирода Алишеровна

Мадримова Сохиба Махмудовна

Мутриб Хонахаробий ва унинг адабий мероси

ф.ф.д., проф.Жабборов Нурбой Абдулҳакимович

Турсунова Гулдона Эсонбаевна

Ўзбек адабиётида глобаллашув муаммоларининг бадиий талқини

ф.ф.д. Мирзаева Зулхумор Иномовна

Яндашева Турсуной Рустам қизи

Ўзбек бадиий матнларида “гўзаллик” концептини ифодаловчи лексик воситалар

ф.ф.д., проф. Қурбонова Муҳаббат Матякубовна

Абдуллаева Оқила Холмуминовна

Ўзбек тилидаги интернет ахборот матнлари корпусини шакллантиришнинг назарий ва амалий асослари

ф.ф.н. Азимова Ирода Алишеровна

Бобожонов Ғулом Озодович

“Ҳайрат-ул аброр” балоғат илми контексида

ф.ф.д., доц.Жўрақулов Узоқ Ҳайдарович

Раҳимова Гулбаҳор Қаршибаевна

Алишер Навоий шеъриятидаги анъанавий образлар поэтикаси

ф.ф.д., проф. Хомидов Ҳамиджон

Абдурахмонова Нилуфар Зайнобиддин қизи

Ўзбек тили электрон корпусининг компьютер моделлари

ф.ф.д., проф. Дадабоев Ҳамидулла Арипович

Ҳазраткулова Эльмира
Бозарбоевна

Адабий-тарихий асарларда образлар тизими (Бобурнома ва Тарихи Рашидий асарлари асосида)

ф.ф.д., проф. Болтабоев Ҳамидулла Убайдуллаевич

Тўйчиева Ойдин Сайфуллаевна

ХVI-ХХ аср форс адабиётида аёлларга бағишланган тазкиралар:анаънавийлик ва новаторлик

ф.ф.д. Сотиболдиева Сарвиноз  Рузиевна

Абдуллаева Ирода Ёрқинжон қизи

ХIX аср охири ХХ аср бошларида ўзбек адабиётидаги саёҳатномалар

PhD Абдирашидов Зайнабидин Шарабидинович

Эгамқулова Нодира Бахтиёр қизи

ХХ аср бошлари ўзбек вақтли матбуотида адабий жараён:таҳлил ва талқин

PhD Абдирашидов Зайнабидин Шарабидинович

Хасанова Лайло Фирдавсиевна

Комил Хоразмий шеърияти поэтикаси

ф.ф.д., проф.Жабборов Нурбой Абдулҳакимович

Зарипова Дилфуза Бахтиёровна

Таълимий дедактик асарларни қиёсий типологик таҳлили

ф.ф.н. Абдуллаева Марғуба  Дўстмуродовна

Абдунабиев Суннат Ботирович

Ибн Баттутанинг "Саёҳатнома" асари жанр ва лингвопоэтик хусусиятлари

PhD Абдирашидов Зайнабидин Шарабидинович

Эргашев Нурмухаммад Жалилович

Инглиз ва ўзбек тилларида жиноят ва жазони ифодаловчи сўзлар ва тушунчалар тадқиқи

ф.ф.д., проф. Собиров Абдулҳай  Шукурович

Ҳакимжонова Раъно Олимжон қизи

Замонавий ўзбек шеъриятида мумтоз адабиёт поэтик мотивларининг истифода этилиши

ф.ф.д. Хамдамов Улуғбек Абдуваҳобович

Ҳусанова Мақсуда Нишоновна

Ўзбек тилида дигнитонимлар

ф.ф.д., проф. Эназаров Толиб Джуманазарович

 

Бобоёров Урин Махмудович

Мустақиллик даври ўзбек эстрада қўшиқлари матнининг лингвистик тадқиқи

ф.ф.д., проф. Собиров Абдулҳай Шукурович

Исраилова Саодат Тураповна

Ранг иштирокидаги матнлар прагматикаси ва тезауруси

ф.ф.д., проф. Холмоновва Зулхумор Турдиевна

Маҳкамова Дурдона Неъматовна

Мустаққилик даври ўзбек терминологиясининг модернизациялашуви

ф.ф.д., проф. Дадабоев Ҳамидулла Арипович

Хонназаров Элёр Ғофурович

Ўзбек тилида замонни ифодаловчи грамматик шаклларнинг когнетив тадқиқи

ф.ф.н. Азимова Ирода Алишеровна

Ильясова Мавжуда Эргашевна

Қурама  тоғ тизмалари топонимиясининг тарихий-қиёсий тадқиқи

ф.ф.д., проф. Эназаров Толиб Джуманазарович

Комилова Гавхарой Рўзимовна

Паремалардаги аксиологик лексика

ф.ф.д., проф. Холмоновва Зулхумор Турдиевна

Тожибоев Ботир Рахимжонович

Ўзбек тили миллий маданий бирликларининг ассотциатив тадқиқи

ф.ф.д., проф. Лутфуллаева Дурдона Эсоновна

Турақулова Оқила Амирқуловна

Адабий таълим жараёнида академик лицей ўқувчиларида мутолаа маданиятини ривожлантириш технологияси

п.ф.д., проф. Ходжаев Бекзод Худойбердиевич

Зиёдуллаева Гулсара Шамсиевна

Ўқувчилар нутқини ўстиришда қоидалар тизимидан фойдаланиш методикаси

ф.ф.д., проф. Собиров Абдулҳай Шукурович

Амонов Шермуҳаммад

Нормуротович

Аҳмад Табибий девонлари қўлёзмаларининг қиёсий-матний тадқиқи

ф.ф.д., проф. Жабборов Нурбой Абдулҳакимович